Granskning

Om gransking

Det er mange årsaker til at aktører i det norske næringslivet ønsker å granske faktiske forhold og omstendigheter. Bakgrunnen kan for eksempel være en mistanke om at virksomheten har blitt utsatt for økonomisk kriminalitet eller andre misligheter, enten i Norge eller i utlandet.

 

Resultatet av en gransking kan få store konsekvenser for virksomheten, enkeltpersoner og andre berørte tredjeparter. Alle parter må ivaretas og prosessen må gjennomføres innenfor lovens rammer. Det er derfor viktig at granskingen gjennomføres av personell med kompetanse innenfor fagområdet. Som uavhengige advokater og rådgivere kan vi bistå virksomheter med å gjennomføre en gransking og vurdere om faktiske forhold og omstendigheter utgjør brudd på lover og regler.

romain-v-nMDp15T4lJ0-unsplash.jpg

Intern og ekstern granskning

Det kan oppstå behov både for å granske internt og eksternt. Internt kan det for eksempel oppstå mistanke om at en ansatt eller en leder har begått en straffbar handling. Ekstern gransking kan det være behov for dersom virksomheten mistenker at en samarbeidspartner, en kunde eller en underleverandør har utsatt virksomheten for bedrageri el. Et annet eksempel kan være at et offentlig organ mistenker økonomisk kriminalitet eller korrupsjon gjennom en anskaffelsesprosess. Mistanke om slike forhold oppstår ofte i forbindelse med at enkeltpersoner har varslet på arbeidsplassen.

Image by Thomas Lefebvre

Hvordan gjennomfører vi en granskning?

Vi gjennomfører granskning i tråd med Advokatforeningens retningslinjer for granskning (lenke). Ved granskningsoppdrag avtaler vi rammene for granskningsprosessen med oppdragsgiver og utarbeider konkrete saksbehandlingsregler. Slike saksbehandlingsregler vil blant annet omfatte regler for hvordan hensynet til de som er mistenkt for regelbrudd skal ivaretas, hvordan det kan sikres at undersøkelsene foretas på en mest mulig objektiv måte, hvordan mottatt informasjon skal registreres og oppbevares, om det skal gjennomføres forundersøkelser, hvordan granskningen bør legges opp med bakgrunn i sakens alvor og karakter m.v.  En granskning kan eksempelvis bestå av gjennomgang av dokumenter, intervjuer med relevante personer, søk i elektronisk lagret materiale, og som regel en avsluttende granskningsrapport.

Hva inneholder en granskningsrapport?

En granskningsrapport skrives som regel for internt bruk til oppdragsgiver. En rapport gir gjerne en beskrivelse av rammene for oppdraget, saksbehandlingsregler og hvilke undersøkelser som er gjennomført, en beskrivelse av fakta, vurderinger av sannsynliggjort fakta, i tillegg til en vurdering av rettsregler opp mot sannsynliggjort fakta. Avslutningsvis gis det anbefalinger til videre håndtering av saken. Det kan være anbefalinger om å håndtere saken internt eller om å varsle saken til relevante myndigheter. Oppdragsgiver velger alltid selv om anbefalingene skal tas til følge. Advokater har sterk taushetsplikt om all informasjon i forbindelse med granskingsoppdrag.

Vår kompetanse

Vårt firma har bred erfaring med granskningsoppdrag og ledes av en av landets mest erfarne granskere, som blant annet har bistått en rekke nasjonale og internasjonale virksomheter med å granske forhold omkring korrupsjon, hvitvasking, mistanke om økonomisk kriminalitet og andre misligheter, varslingssaker, innkjøp og offentlige anskaffelser, m.m. Videre har vi en av landets mest erfarne dataetterforskere på laget, som utelukkende arbeider med sikring og søk i elektronisk lagret informasjon. Vi har erfaring med både små saker og store komplekse saker. Ved behov henter vi ressurser fra vårt nasjonale eller internasjonale nettverk.

Image by Mimi Thian

No entities can secure themselves 100% against breaches or serious violations. Investigations of suspected breaches of law, require good knowledge and insight on the subject, to ensure that the business makes the right decisions when the suspicion becomes known. We are often engaged by the management of the entity to provide advice and guidance on how such investigations should be organized and executed. 

Some questions the management should ask when the suspicion arises, are:

  • What is the risk associated with the suspicion?

  • How can values be secured?

  • What information should be given to the management, the board or other affected third parties?

Gransking

Gransking og råd til virksomheters oppfølging av granskingssaken

Sikring

Sikring og søk i elektronisk lagret informasjon

Råd

Råd og veiledning om hvordan gransking skal organiseres og utføres

Bistand

Rådgiving og bistand ved kommunikasjon med offentlige myndigheter

Gransking_Bok_Mockup.png

Erling Grimstad

Advokat og daglig leder

Hvordan gjennomføres en gransking på lovlig måte? Hvordan kan virksomheter forebygge økonomisk kriminalitet og andre alvorlige regelbrudd?

erling-oskar.jpg

Erling Grimstad

Lawyer and CEO

Telephone:

(+47) 997 97 542

Email:

eg@governance.no

Erling Grimstad

Lawyer and CEO

Telephone:

(+47) 997 97 542

Email:

eg@governance.no

News

No posts published in this language yet
Stay tuned...